DNK Club-Show Duisburg (Duitsland)
02 oktober 2015
 
2 oktober 2015: DNK Club-Show Duisburg (Duitsland)
Keurmeester: William Matlock (USA)

Jeugdklasse.
U-1, Anw, Dt. Jug. Ch. VDH/DNK: Apachee's A Legend of Marley, Eig.: A. Sins
Hiermede eveneens Duits VDH-jeugd-kampioen.