Uitslagen CAC-CACIB Echt

Echt 06-07-2019 CAC-CACIB
Keurmeester: Mevr. C.A.H. Dusseldorp
Aantal deelnemers: 19

Reuen jeugdklas
aantal deelnemers: 2

U 1:    Res. CAC
          Raff v.d. Bloemenjungle,
          Eig.: R. Dietzenbacher

ZG 2: Neska Polita's Name Me Fumagalli,
         Eig.: L. Bolt

Reuen tussenklas
aantal deelnemers: 1

ZG 1: Dartagnon’s Digit v.h. Wilmershof,,
         Eig.: R. Disch & G.J. Stinenbosch

Reuen openklas
aantal deelnemers: 2

G:     Peace For Bhodi uut oons Berehuus,
         Eig.: H. van Lente


NTB: Ranger form the Black Horse,
        Eig.: M. Peters-Backus

Reuen gebruiksklas
aantal deelnemers: 1

U 1: res. CACIB
       Yvo vom Riforberg,
       Eig.: A.M. de Neeff

Reuen kampioensklas
aantal deelnemers: 1

U 1: CAC-CACIB
       Heart of Dark Angels Fellow for Life
       Eig.: H. Rademacher

Teven puppyklas
aantal deelnemers: 2

VB 1: Beste pup
         Olympic Girly Jelängerjelieber,
         Eig.: P. Fieman

VB 2: Riverdance de Zandvijver,
         Eig.: R. Declerck

Teven jeugdklas
aantal deelnemers: 5

U 1:   Zwarte Beer Lola uut oons Berehuus,
         Eig.: M. Buurman

ZG 2: Boogie Woogie v.d. Turfhoeve,
         Eig.: A.F.J.M. Bultman

ZG 3: K.Xenia Bär vom Escherhof
         Eig.: P. & S. Fieman
ZG 4: Pjimme,
         Eig.: K.N. Holtrop & D.A.A.M. Mijland

G:      Gumm's Bearsmonster Roses Queen,
          Eig.: G. Stragier

Teven tussenklas
aantal deelnemers: 1

U 1: Jazz-Jhana Bar vom Escherhof,
        Eig.: P. & S. Fieman

U 2: Darcy v.h. Wilmershof,
       Eig.: M. de Neeff-Vermeulen

Teven openklas
aantal deelnemers: 3

U 1: CAC-CACIB BOB
       Lotus v.d. Turfhoeve,
       Eig.: A.F.J.M. Bultman

U 2: res. CAC-res. CACIB
       Jazzy-Lee v.h. Reeshof,
       Eig.: E.H. Knol-Kats

U 3: Heart of Dark Angels Excalibur
       Braunbärchen,
       Eig.: B. Schiff