Billy-Boy From The Shaddy Bears

Billy-Boy From The Shaddy Bears
Geboorte datum 14-12-1993
Eigenaar: Dianne Schilders

Lux. Jeugdkampioen 1995 en Lux. kampioen 1996

Tentoonstellingsuitslagen.

25-3-1995, Luxemburg, Keurder E.Prunier(FR), 1 U
HiermeeLuxemburgs jeugdkampioen

Openklas
4-6-1995, Luxemburg, Keurder Dhr.Marré(D), 1 U, CAC
9-9-1995, Luxemburg, Keurder Monica Erber(A), 2 U, RCAC
1-9-1996, Luxemburg, 2 U, RCAC
En hiermee definitiefLuxemburgs kampioen