Protocol Verantwoord Waterwerken & Wandelen

Ingaande 14.05.2020

Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle waterwerk groepen in Nederland.

Onze toestemming met betrekking tot het waterwerken binnen onze rasvereniging kan elk moment worden ingetrokken zodra dat vanwege landelijke maatregelen onontkoombaar wordt geacht. 

Betreffende veiligheid en gezondheid blijven de vrijwilligers van de waterwerk groepen in ons land er op toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop waterwerken met newfoundlanders binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt.

In het belang van de volksgezondheid van de vrijwilligers en de deelnemers vragen wij alle waterwerk groepen om onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven.

Deelnemers verplichten zich door hun reservering vooraf, te houden aan onderstaande maatregelen en afspraken. Als zij dat niet doen dan is de organisatie van het waterwerk gemachtigd om de betrokkene(n) per direct van het terrein te verwijderen. Overtreding van de regels houdt automatisch schorsing voor het hele seizoen in.

Het protocol kan per direct worden aangepast wanneer de maatregelen van de Rijksoverheid dat onontkoombaar maken.


Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

(op basis van Richtlijnen RIVM)

 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten;
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 5. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het waterwerk klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
 8. (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 9. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 10. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 11. Was voorafgaand aan en na het waterwerk je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 12. Vermijd het aanraken van je gezicht;
 13. Mondkapjes zijn niet verplicht tenzij de gezondheidscheck daartoe aanleiding zou geven. Je zorgt zelf voor je mondkapje;
 14. Schud geen handen.

Voor onze vrijwilligers:

 1. Per 1 juli zijn de regels versoepelt wat betreft sport. Volgens de Raad van Beheer en de veiligheidsregio De Betuwe valt het waterwerken onder sport. Dit betekent dat tijdens de oefeningen de 1,5 meter regel niet geldt. Wij kunnen dus onze normale oefeningen weer doen.
 2. Zorg dat de hygiëneregels zichtbaar bij het secretariaat van het waterwerk op hangen;
 3. Regels voor het waterwerk staan op de website en worden actief digitaal naar alle deelnemers gecommuniceerd;
 4. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering. Maak vooraf een schematische inrichting van het waterwerkterrein waarbij je rekening houdt met de afstandscriteria, de routing van de deelnemers van en naar de boot / water en de maximale aantallen;
 5. Het maximaal aantal aanwezige personen voor het gehele complex is100 vanaf 1 juli 2020;
 6. Iedere waterwerkgroep hanteert voor elke training een lijst van mensen en honden die zich voor het waterwerk hebben aangemeld. Deze lijst is zichtbaar aanwezig tijdens de training zelf en dient desgewenst getoond te worden aan handhavers van gemeente en/of politie, of aan een bestuurslid van de NNFC;
 7. Elke deelnemer moet zich vooraf aanmelden met aantal personen, honden en met de mededeling dat hij gezond is met betrekking tot bovenaan genoemde gezondheidsaspecten. De waterwerkgroep stuurt elke deelnemer een bevestigingsemail met begin en eindtijd én dit protocol;
 8. Stel per locatie minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op de naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld;
 9. Coronaverantwoordelijke kan bepalen om (groepen van) personen toegang te ontzeggen tot het waterwerkterrein;
 10. Omdat de 1,5 meter regel tijdens de sport komt te vervallen zoals genoemd in punt 1 vervalt de volgende tekst In de boot is slechts één persoon aanwezig. Maak goede afspraken onderling wie in de boot aan het werk gaat. Bij verandering van persoon worden de kanten van de boot goed schoon gemaakt. Wanneer het mensen uit één gezin betreffen, dan kunnen ook maximaal twee helpers in de boot aanwezig zijn. Dat is aan de waterwerkgroepen zelf om te bepalen. Naast de helper(s) zijn er geen andere mensen in de boot aanwezig; De overige regels, zoals genoemd in het Protocol Verantwoord Waterwerken blijven voorlopig van kracht.
 11. Zorg ervoor dat materialen die voor het trainen gebruikt worden zoveel mogelijk alleen door de vrijwilligers gepakt worden;
  Vermijd zoveel mogelijk het persoonlijke contact met deelnemers. Alleen als dat in het kader van de veiligheid absoluut noodzakelijk is;
 12. Wijs per deelnemer een plaats aan waar deze zijn/haar tent en/of parasol neer kan zetten. Zorg dat de tenten / parasols op minimaal 2 meter uit elkaar staan.
 13. Geef vrijwilligers een uitgebreide instructie over de wijze waarop dit protocol moet worden uitgevoerd;
 14. Geef vrijwilligers de instructie dat zij deelnemers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;
 15. Geef vrijwilligers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren;
  Breng de huisregels van jullie waterwerkgroep in lijn met dit protocol.

Voor de deelnemers:

 1. Meld je vooraf aan bij de organisatie van de waterwerkgroep. Geef je per mail op met het aantal personen waar je mee komt en het aantal honden;
 2. Bij de aanmelding vooraf dien je schriftelijk aan te geven hoe het staat met je gezondheid. Zie daarvoor de veiligheid en hygiëneregels op pagina 1 en 2 van dit protocol;
 3. Wanneer je niet kunt komen meld je je minimaal 1 dag van tevoren af. De waterwerkgroep kan dan iemand die op wachtlijst staat vragen om jouw plaats in te nemen. Kom je niet zonder afmelding en/of geldige reden dan krijg je de eerstvolgende keer geen plaats;
 4. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
 5. Kom alleen op de tijd dat het waterwerk plaatsvindt. Kom niet te vroeg en ga na afloop meteen naar huis;
 6. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 7. Neem een tentje en/of parasol mee, inclusief stoelen voor jouw gezelschap. De waterwerkgroep geeft een plaats voor je aan waar je je tent neer zet. Je bent gehouden deze plaats te aanvaarden;
 8. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 9. Ga voorafgaand thuis naar het toilet;
 10. Was voorafgaand aan en na afloop van het waterwerk je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 11. Neem een desinfecterende gel mee en was je handen voordat met je hond aan de oefeningen deel neemt;
 12. Beperk de aanrakingen met waterwerk materialen en andermans materialen tot het noodzakelijke minimum.


Bestuur Nederlandse Newfoundlander Club
13 mei 2020

logo